Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2014

dziewczynapianisty
dziewczynapianisty

June 13 2013

dziewczynapianisty
3343 a5a5 500
Reposted fromkakus kakus viaSukkie Sukkie
dziewczynapianisty
6198 a9ea 500
dziewczynapianisty
Nie pojmuję, jak można nie palić; kto nie pali, dobrowolnie pozbawia się, że tak powiem, najlepszej cząstki życia, w każdym razie wielkiej przyjemności! Budząc się już się cieszę, że w ciągu dnia będę mógł palić, a przy jedzeniu znów się na to cieszę, a nawet mogę powiedzieć, oczywiście z pewną przesadą — że jem tylko po to, aby później zapalić.
— Thoman Mann
Reposted frompiksele piksele viaSukkie Sukkie
dziewczynapianisty
5252 e74b
Reposted fromalicemae alicemae viapoezja poezja
dziewczynapianisty
6724 758e
Reposted fromslodziak slodziak viaSukkie Sukkie
dziewczynapianisty
dziewczynapianisty
dziewczynapianisty
0294 1bad
Reposted fromnebthat nebthat
dziewczynapianisty
5404 0e63 500
Reposted fromAgnese Agnese viahomoludens homoludens
dziewczynapianisty
8953 5452
longboard vol.001
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viaeterycznie eterycznie
dziewczynapianisty
1890 7bf1 500
Rene Magritte
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaeterycznie eterycznie
dziewczynapianisty

"W życiu liczy się tylko jedno – to, co po sobie pozostawisz.
Nie słowa mają największe znaczenie, ale czyny."

— Jodi Picoult, Czarownice z Salem Falls
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaSukkie Sukkie

April 21 2013

dziewczynapianisty
0238 b378
dziewczynapianisty
0649 e40d
dziewczynapianisty
6428 b566
Reposted frommorphine morphine vianikotyna nikotyna
dziewczynapianisty
4057 fac3
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSukkie Sukkie
dziewczynapianisty
9098 9869 500
Agnieszka Osiecka, Filiżanka kawy
Reposted frommatwin matwin viaSukkie Sukkie
dziewczynapianisty
7970 5e5b
Reposted fromCruel Cruel vianebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl